مشکل کم توجهی که در برخی از کودکان مشاهده می شود علائمی دارد که قبل از دبستان به راحتی قابل درک نیست در اینجا کارشناس برنامه برخی از این علائم را بیان می کند.