پیش فعالی در سنین بالاترمثلا در سال های ورود به دبستان و نوجوانی چگونه خود را نشان می دهد و چه راه های برای درمان آن وجود دارد.