در اینجا می بینیم که عمل «زیست بررسی» در مورد کودکان پیش فعال به چه چیز گفته می شود و در واقع مجموعه آموزش های رفتار درمانی در بهبود و درمان مشکلات آنها چه تاثیری دارد.