در اینجا به این موضوع می پردازیم که چه مسائلی موجب بروز اختلالات یادگیری می شود و در قدم بعد بروز این اختلالات موجب چه پیامدهایی می گردد.