درست است اختلالات یادگیری در درس ریاضی موضوع مهمی است اما به آسانی قابل رفع می باشد با راه کارهایی که کارشناسان برنامه بیان می کنند.