پژوهشگران در بحث زبان و تفاوت های آن در سطح اجتماع مطالعات بسیاری را انجام داده اند که بسیار مورد توجه مراکز آموزشی قرار گرفته است، در این مورد مسئله ای که می توان به آن پرداخت لکنت و علت بروز آن می باشد.