لکنت مشکلی است که بسیار والدین را دچار نگرانی می کند در این قسمت با نقش آسیب شناسان برای برطرف کردن این معضل بیشتر آشنا می شویم.