در بروز هر اضطرابی هم عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی نقش اساسی دارند، معمولا بچه های که مستعد وضعیت های اضطرابی هستند احتمال شکل گیری اضطراب های جدایی در آنها بیشتر است.