درمان اظطراب جدایی با استفاده از دارو یکی از انواع درمان های این مشکل رفتاری کودکان می باشد که جدا از تلقی سنتی ما از درمان دارویی به گفته کارشناس برنامه یکی از راه حل های متداول این مشکل است.