جالب است بدانید این تازه مسلمان شده در برابر این پرسش که آیا او با دلش به اسلام رسید یا منطق و او چقدر زیبا و عمیق پاسخ می دهد.