کیت و لوسی سراسیمه خودشون رو به دکتر دیتون رساندن چون کوچولو رو سگ آقای پتیبل گاز گرفته و اونا نگران هستند که کوچولو از بین نره و .... ، قسمت بیست و هفتم از کارتون دیدنی مهاجران