شاید برای ما بسیار جالب باشد که بدانیم یک تازه مسلمان شده کلمبیایی چه دغدغه های در زندگی دارد و به چه چیز می اندیشد و اساسا در زندگی از چه بیشتر می ترسد.