این مسلمان روسی که بسیار اهل تحقیق است و کتاب های زیادی در مورد اسلام مطالعه کرده است جالب است بدانیم که او اگر بخواهد اسلام را برای یک نفر که می خواهد با اسلام آشنا شود چگونه معرفی می نماید.