خیلی جالب است بدانیم در کشوری مثل روسیه که سال ها تحت سلطه کمونیست بوده یک مسیحی وقتی مسلمان می شود اطرافیان چه عکس العملی نشان می دهند و دیگر اینکه امین سال ها در روسیه کار دعوت به اسلام را انجام داده است، و در ادامه او از حضور قلب خود در نماز می گوید.