به گفته امین در روسیه بالغ بر 20% جامعه مسلمان هستند و او در این قسمت از رابطه بین مسلمان آن منطقه صحبت می کند و از تعاملات آنها.