لوسی و کیت تصمیم گرفتند دینگویی که بن پیدا کرده بود یک اسم خوب براش پیدا کنند لوسی از این قضیه خیلی خوشحاله و .... قسمت بیست و سوم کارتون دیدنی مهاجران