علم و تقوا تعیین کننده ی ارزش انسانی و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه