برای نامگذاری سال جدید مدیران قبل از هرگونه اقدام به توصیه‌های صرفاً جهت اطلاع لطفاً گوش بدهند!!/ اگه این دو برنامه نبودند !/ اندر حکایت این 28 هزار تومان!/ الحاقیه پشت الحاقیه .../ چهره همیشه خبرساز!/