در یک بازی فوتبال که باد شدیدی هم در حال وزیدن هست دروازه بان توپ را تا نیمه های زمین شوت می کنه اما در کمال ناباوری ...