کلیپی ببینید از یک سگ که بطور ماهرانه ای با یک توپ بازی می کنه و برای مدت زیادی اجازه نمیده که توپ به زمین بخوره