برنامه نود مورخ 91/01/14 - معرفی کلی وقایع فوتبالی از زبان شیرین و کنایه آمیز عادل فردوسی پور .