عملیات بزرگ و غرور آفرین فتح المبین در آغازی ترین روزهای فصل بهار سال 1361 در جایگاه خود شاید بتوان گفت بزرگ ترین عیدی بوده است که ملت ایران در طول تاریخ دریافت کرده است حال بشنویم صحبت های شهید بزرگوار صیاد شیرازی را در آن زمان.