در اینجا پای صحبت های چند تن از فرماندهان و سرداران بزرگ می نشینیم مانند امیر سرتیب ناصر آراسته، سرهنگ مرادی و غیره و می شنویم از خصایص شهید صیاد شیرازی.