همرزمان شهید صیاد بیان می کنند که هرچیزی را که می خواند تنها به خاطر عمل کردن به آن و بکار بردن آن اندوخته بود نه برای افزایش بار عملی و دایرة المعارفی خود و اینها بود که از صیاد شیرازی مرد عمل ساخته بود.