برنامه نود مورخ 91/01/14 - دی ماه 86 پای کفاشیان به فوتبال باز شد . کارنامه وی پر از کارهای مثبت و منفی که انتقاد خیلی هارو به همراه داشت . از فدراسیون جدید انتظار می رود که ...