برنامه نود مورخ 91/01/14 - فردوسی پور به صورت متداوم از کفاشیان درخواست می کرد که توانایی نه گفتن به بالا دستی های خود را داشته باشد. کفاشیان در پاسخ به اتهام توصیه پذیری اش از مقامات بالا دستی خود گفت: بعضی اوقات ...