بن یک توله دینگو از جنگل پیدا کرده و تصمیم گرفته که از اون نگهداری کنه لوسی و کیت هم بسیار از این قضیه خوشحالند و .... قسمت بیست و دوم از کارتون دیدنی مهاجران