بخشی دیدنی از مستند « پل» پای صحبت های دلنشین و آموزنده مداح اهل بیت «استاد محمد علی کریم خانی» و بیان خاطراتی از روزهای آغازین مداحی ایشان و چگونگی شکل گیری آواز معروف «ای حرمت قبله ...».