کلیپی ببینید از سریع ترین گل به ثمر رسیده در یک بازی فوتبال .