تفسیر آیه 273 از سوره بقره . در برخى از تفاسیر همچون تفسیر کبیر فخررازى، مجمع‏البیان و قرطبى آمده که این آیه درباره اصحاب صُفّه نازل شده است. اصحاب صفّه تقریباً چهارصد نفر بودند که از مکّه به مدینه هجرت کرده و چون در مدینه خانه و کاشانه و آشنایانى نداشتند، در کنار مسجد پیامبر روى صُفّه )سکّوئى بزرگ) زندگى مى‏کردند و اینان همیشه براى جهاد در راه خدا آماده بودند.