مستند بسیار جالب نبرد چند زنبور ژاپنی با تعداد زیادی زنبور عسل و تلاش زنبورهای عسل برای حفاظت از خانه کندو .