اوگی به همراه دوستان به یک سفر دریایی می روند ولی ظاهرا سوسک ها قصد ندارند اجازه بدهند به اوگی و همراهانش خوش بگذرد!.