شاید برای شما هم سئوال باشد که چرا بختیار در 12 بهمن 1357 اجازه داد هواپیمای حامل حضرت امام (ره) در مهراباد به زمین بنشیند؟... پشت پرده های این روز و نقشه های ناکام بختیار برای این پرواز را از زبان افسران و وزرای آن زمان ببینید و بشنوید؛ بخش چهارم از مستند« گزارش یک پژوهش ناتمام».