سخنانی کوتاه از زبان فرزند حضرت آیت الله بهجت در بیان خاطره ای از سفارشات اخلاقی ایشان به فرزند روحانیش.