یادتان هست کلام عزت بخش روح خدا را که هر گاه جاری می‌شد همچنان باران مهربانی و محبت همه زنگارها را می‌شست و قلب بی‌تاب ملت را سرشار از حضور استقامت و بصیرت می کرد یادتا هست که