برنامه نود مورخ 90/12/01 - محسن یکی از هوادارانی بود که در بازی پرسپولیس مقابل صبا پیراهن علی کریمی را از آن خود کرد . وی از ناراحتی جسمی که دارد رنج می برد و حتی نیاز به عمل جراحی هم دارد .