موضوع این برنامه یبوست در کودکان است یبوست به قوام بیش از حد سفت مدفوع یا تعداد دفعات کم دفع در روز اطلاق می شود و . . .. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)