تفاوت سیگار و قلیان شاید هم جنبه فیزیکی شیمی و هم از نظر ابعاد بیماری زایی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی دارند این فاوت ها را دکتر مسجدی برای شما شرح خواهند داد. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)