کمتر کسی  وجود دارد که در طول زندگی کمر درد را تجربه نکرده باشد بعد از سر درد شایع ترین درد کمر درد است اما می توان با رعایت بعضی توصیه ها از بروز آن جلو گیری کرد  (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)