در این برنامه دکتر حلی ساز در مورد درست نشستن صحبت می کند چون اشتباه نشستن عامل خیلی از بیماری ها در اشخاص است. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)