خانم هایی هستند که در دوران بارداری یا قبل از آن مکمل های گوناگونی را مصرف می کنند اما تنها مکملی که هم سازمان بهداشت جهانی و هم مجامع علمی آن را تصویب می کنند آهن است چون . . . . .. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)