شما هم حتما تا به حال دچار بد خوابی شده اید یا گاهی اوقات شخص خواب کافی می کند اما از خواب خود احساس رضایت نمی کند توصیه های دکتر صدر را در این باره می شنویم (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)