مستند کوتاه و آموزنده « غفلت و پشیمانی» با موضوع هشدار دهنده فعالیت های زیرزمینی نوجوانان و جوانان در ساخت غیر استاندارد ترقه ها و نارنجک های منفجره و عواقب این سهل انگاریها در بیان تصویری از حادثه دیدگان انفجارهای ناشی از این فعالیت ها.