معرفی کاخهای ساخته شده توسط خاندان پهلوی در نقاط مختلف ایران و جهان و آشنایی با چگونگی تامین منابع مالی این بناهای اشرافی، در سومین بخش از مستند «پشت دیوارهای بلند - بنیادی بر روی آب».