الهی بودن عمل، مشروط به خالص بودن نیت و سعادت و شقاوت انسان، وابسته به جهات روحی وی و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه