تفسیر آیه بیست و یکم سوره بقره:ای مردم بپرستید خدایی را که فریننده شما و پشتیبان شماست باشد که پارسا و منزه باشید