تفسیر آیه بیستم از سوره بقره: نزدیک است برق روشنی چشم هایشان را ببردهرگاه روشنی بینند در آن روند و چون تاریک شود بایستند و اگر خدا می خواست . ...... . . .