تفسیر آیه هجدهم از سوره بقره:آنها کر و گنگ و کورند و از ضلالت خود برنمی گردند