تفسیر آیه هفدهم سوره بقره: مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد و همین که روشن کند پیرامون او را . . . . . . .. .