تفسیر آیه شانزدهم از سوره بقره:آنانند که گمراهی را به راه راست خریدند پس تجارت ایشان سود نکرد و راه هدایت نیافتند